Revision

Revisorn genomför en oberoende revision genom att granska samt bedöma olika företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras både till dig som företagare och i den offentliga revisionsberättelsen. En av revisorns allra viktigaste funktion är att ge trovärdighet åt företagets finansiella information.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans beslutsunderlag för företagets intressenter och och de måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen. Revisorn har lagstadgad tystnadsplikt och det är oftast bara i revisionsberättelsen samt vid bolagsstämman som revisorn får lämna ut information.

Varje steg i revisionen är ett viktigt led i att säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet.

 

Planering

Revisionsarbetet börjar med att din revisor samlar in all nödvändig information för att kunna planera så att granskningen kan ske effektivt. Fokus ligger på att granska väsentliga områden där risken för fel kan vara troliga.

 

Granskning

Revisorn granskar, analyserar och bedömer själva bokföringen, årsredovisningen och den löpande förvaltningen av styrelse och VD. Granskningen baseras på ett urval i syfte att fånga upp väsentliga och riskfyllda poster. För att verifiera företagets redovisning granskar revisorn de olika posterna i redovisningen mot olika underlag. Om t.ex. lagret är en väsentlig post kan detta innebära att revisorn är med vid lagerinventeringen.

Ett viktigt inslag i revisionen är analytisk granskning där redovisade siffror och olika nyckeltal jämförs med tidigare år och med andra företag i branschen samt att samband mellan olika poster är rimliga. Arbetet utmynnar i en slutsats om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat.

 

Rapportering

Revisorns slutsatser rapporteras i revisionsberättelsen som är en offentlig handling. Vi rapporterar även våra iakttagelser direkt till företagsledningen och lämnar förslag till förbättringar, dessa rapporter är inte offentliga och omfattas av revisorns tystnadsplikt.